Blog Email Màrqueting i SMS

Acrelia, plataforma d'email màrqueting certificada en l'Esquema Nacional de Seguretat

Categoria: Funcionalitats

Imagen Acrelia, platafor

En un entorn digital on la seguretat de la informació s'ha convertit en una prioritat absoluta, Acrelia, la plataforma d'email màrqueting en català, ha assolit un èxit significatiu: l'obtenció de la certificació de categoria mitjana de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) complint amb 68 mesures de seguretat, la qual cosa la converteix en l'única plataforma de màrqueting per correu electrònic amb aquest nivell de compliment. Aquest reconeixement no és només un segell d'excel·lència en les seves pràctiques de seguretat, sinó també una garantia tangible de la protecció efectiva de les dades personals dels seus clients.

La certificació de l'ENS per a Acrelia representa un fet crucial, especialment en un sector tan competitiu i dinàmic com el de l'email màrqueting. En aquest camp, la confiança i la seguretat són elements clau per a l'èxit i la retenció de clients. Amb la implementació dels estàndards de l'ENS, Acrelia no només compleix amb les rigoroses normatives de seguretat de la informació, sinó que també es posiciona com a líder a la indústria, compromesa amb la protecció de dades i la privacitat dels seus usuaris.

Aquest èxit és particularment rellevant en el context actual, on les amenaces de seguretat cibernètica i les preocupacions sobre la privacitat de les dades estan en constant augment. En obtenir la certificació ENS, Acrelia demostra la seva capacitat per adaptar-se a aquests reptes, implementant les millors pràctiques de seguretat i establint un nou estàndard en la protecció de dades dins del sector del màrqueting per correu electrònic.

Imagen Certificado Esquema Nacional de Segur

Contingut

Què és l'Esquema Nacional de Seguretat?

Qui ha de complir amb l'ENS?
Entitats Afectades
Responsabilitats i Cumpliment

Objectiu de l'ENS

Actualitzacions de l'ENS al 2022 (RD 311/2022)
1. Ampliació de l'Àmbit d'Aplicació
2. Reforç de les Mesures de Seguretat
3. Enfocament en la Resiliència Cibernètica
4. Actualització en la Gestió de Riscos
5. Millores en el Procés de Certificació i Auditoria
6. Foment de la Consciència i la Formació

Acrelia News i la Certificació ENS
Implementació Excepcional de Mesures de Seguretat
Lideratge en Seguretat de Dades
Beneficis per als Clients d'Acrelia
Compromís Continu amb la Millora de la Seguretat

Plataforma de màrqueting per correu electrònic certificada a l'Esquema Nacional de Seguretat

 

Què és l'Esquema Nacional de Seguretat?

L'Esquema Nacional de Seguretat representa un conjunt de normes i estàndards establerts pel govern espanyol, orientats a garantir la seguretat de la informació a les entitats públiques i a les empreses privades que gestionen dades públiques. Implementat per reforçar les defenses contra amenaces digitals, l'ENS s'ha consolidat com a estàndard de referència en la protecció de la informació i en la gestió de la seguretat en l'àmbit cibernètic.

L'ENS va sorgir com una resposta a la creixent necessitat de protegir la informació i els sistemes d'informació en el sector públic. Des de la seva implementació, l'esquema ha evolucionat per adaptar-se als diferents reptes de seguretat en l'entorn digital, integrant les millors pràctiques i estàndards internacionals.

L'ENS és crucial perquè estableix un marc de seguretat homogeni i coherent per a totes les entitats que gestionen informació. Amb l'augment de les ciberamenaces, l'ENS proporciona una base sòlida per a la protecció de dades i sistemes, assegurant així la continuïtat dels serveis i la confiança dels ciutadans i empreses en el sector digital.

Imagen Esquema Nacional de Segur


Qui ha de complir amb l'ENS?

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) no és simplement una directriu opcional, sinó un conjunt de normatives obligatòries que han de ser acatades per una àmplia gamma d'entitats a Espanya. La seva aplicació és essencial per assegurar la integritat, disponibilitat i confidencialitat de les dades i informació gestionada per les entitats públiques i privades que interactuen amb el sector públic.

Entitats afectades

 • Administracions Públiques: En primer lloc, l'ENS és d'aplicació obligatòria per a totes les Administracions Públiques de l'Estat. Això inclou l'Administració General de l'Estat, les administracions de les Comunitats Autònomes i les entitats que conformen l'Administració Local. La rellevància del seu compliment en aquest sector es deu a la gran quantitat d'informació sensible i personal que gestionen aquestes entitats.
 • Empreses i proveïdors de serveis: Les empreses privades i els proveïdors de serveis que contractin o col·laborin amb les Administracions Públiques també estan obligats a complir amb l'ENS. Això és especialment rellevant en el context de la digitalització i l'externalització de serveis, on empreses privades gestionen o accedeixen a informació pública o personal en nom d'una entitat pública.
 • Entitats que gestionen Serveis Públics: A més, l'Esquema s'aplica a qualsevol entitat, ja sigui pública o privada, que gestioni serveis essencials per a la comunitat i que, per la seva naturalesa, requereixin d'un tractament especial de la seva informació i sistemes. Això inclou, per exemple, empreses de subministraments bàsics com l'aigua i l'electricitat, així com serveis de transport i salut.

Responsabilitats i compliment

Les entitats obligades a complir amb l'Esquema Nacional de Seguretat han d'implementar una sèrie de mesures de seguretat, que són proporcionals al nivell de risc de la informació que gestionen. Aquestes mesures inclouen:

 • Identificació i anàlisi de riscos: Realitzar una avaluació contínua dels riscos que podrien afectar a la informació i als sistemes d'informació.
 • Implantació de mesures de seguretat: Aplicar les mesures de seguretat adequades, que van des del control d'accés i la gestió d'incidències, fins a la realització d'auditories i la formació i conscienciació del personal.
 • Certificació i auditoria: Obtindre la certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat i sotmetre's a auditories periòdiques per verificar el compliment i l'eficàcia de les mesures de seguretat implementades.

El compliment de l'ENS no és només una qüestió legal, sinó també un compromís amb la seguretat i la confiança en l'entorn digital. Per a entitats com Acrelia, complir amb aquestes normatives significa no només respectar la llei, sinó també reforçar la seguretat de les seves operacions i la confiança dels seus clients.

 

Objectiu de l'ENS

El principal objectiu de l'ENS és establir un marc de seguretat que asseguri la integritat, disponibilitat i confidencialitat de les dades i informació gestionades. A més, busca promoure una cultura de seguretat dins de les organitzacions, garantint que la seguretat de la informació sigui un aspecte integral de totes les operacions.

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) és una iniciativa clau dins del panorama de la seguretat de la informació a Espanya, dissenyada per protegir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades a les administracions públiques i les entitats privades que hi treballen. Els seus objectius se centren en establir un marc sòlid i coherent per a la gestió de la seguretat de la informació, adequat a la naturalesa i gravetat de les amenaces actuals al ciberespai.

A continuació, es detallen els principals objectius de l'ENS:

 • Garantir la protecció de la informació: L'objectiu primordial de l'ENS és protegir la informació gestionada per les entitats públiques i les empreses privades que col·laboren amb elles. Això implica assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades, prevenint accessos no autoritzats, alteracions indegudes o pèrdues d'informació.
 • Establir un marc de confiança: L'Esquema Nacional de Seguretat busca crear un entorn de confiança digital, on els ciutadans i les empreses puguin interactuar amb les administracions públiques de manera segura. Això és essencial per fomentar l'adopció de serveis digitals i la transformació digital del sector públic.
 • Promoure una cultura de seguretat: Un altre objectiu crucial de l'ENS és desenvolupar una cultura de seguretat dins de les organitzacions. Això implica no només la implementació de mesures tècniques, sinó també la formació i conscienciació del personal, assegurant que tots els nivells de l'organització comprenguin i es comprometin amb la seguretat de la informació.
 • Respondre a les amenaces cibernètiques: En un món on les amenaces cibernètiques evolucionen constantment, l'ENS es proposa proporcionar un marc adaptable i resilient que permeti a les entitats respondre eficaçment a aquests riscos. Això inclou l'actualització periòdica de les mesures de seguretat i l'adaptació a noves formes d'atacs cibernètics.
 • Assegurar la continuïtat i qualitat dels Serveis Públics: En protegir els sistemes d'informació de les administracions públiques, l'ENS també garanteix la continuïtat i la qualitat dels serveis públics digitals. Això és fonamental per evitar interrupcions o disrupcions que podrien afectar la ciutadania o l'economia.
 • Complir amb la legislació i normatives vigents: L'ENS ajuda les entitats a complir amb les normatives nacionals i internacionals en matèria de seguretat de la informació i protecció de dades. Això és crucial per evitar sancions i per mantenir la confiança i el compliment legal en totes les operacions.

En resum, els objectius de l'Esquema són fonamentals per assegurar un entorn digital segur i fiable, essencial tant pel sector públic com pel privat. Per a plataformes de mailing com Acrelia, alinear les seves pràctiques de seguretat amb els objectius de l'ENS no és només una qüestió de compliment normatiu, sinó un pas essencial cap a l'excel·lència en la protecció de la informació i la confiança digital.

 

Actualitzacions de l'ENS al 2022 (RD 311/2022)

L'any 2022 va marcar un punt d'inflexió important a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) amb la promulgació del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig. Aquesta actualització significativa va introduir canvis i millores clau a l'ENS, reflectint l'evolució constant de les tecnologies de la informació i la naturalesa canviant de les amenaces cibernètiques. A continuació, es detallen els aspectes més rellevants d'aquestes modificacions:

1. Ampliació de l'àmbit d'aplicació:

El RD 311/2022 va ampliar l'abast de l'ENS per incloure noves entitats i situacions. Ara, no només les administracions públiques i les empreses que treballen directament amb elles, sinó també altres entitats que gestionen dades de caràcter públic, han de complir amb els estàndards de l'ENS. Aquesta expansió és un reconeixement de com la digitalització està transformant tots els sectors i la necessitat de protegir la informació en un espectre més ampli.

2. Reforçament de les mesures de seguretat:

Una de les actualitzacions més significatives és el reforçament de les mesures de seguretat requerides. Això inclou la implementació de controls més rigurosos per a la gestió d'identitats i accessos, el xifrat de dades i la seguretat al núvol. Aquestes mesures estan dissenyades per abordar les vulnerabilitats emergents i oferir una protecció més robusta davant dels atacs cibernètics.

3. Enfocament en la resiliència cibernètica:

El nou decret posa un èmfasi especial en la resiliència cibernètica, instigant les entitats a desenvolupar capacitats per a no només prevenir, sinó també respondre i recuperar-se d'incidents de seguretat. Això implica la creació de plans de continuïtat de negoci, estratègies de recuperació davant de desastres i la realització de simulacres de seguretat.

4. Actualització en la gestió de riscos:

S'introdueix un enfocament més dinàmic i adaptable en la gestió de riscos. Les entitats estan obligades a realitzar avaluacions de riscos periòdiques i ajustar les seves mesures de seguretat en funció dels canvis en el panorama d'amenaces. Aquesta flexibilitat és essencial per abordar la naturalesa evolutiva de les amenaces cibernètiques.

5. Millores en el procés de certificació i auditoria:

L'RD 311/2022 també reforma el procés de certificació i auditoria per a garantir un compliment més efectiu del ENS. S'estableixen criteris més clars i detallats per a les auditories, i es reforcen els requisits per a la certificació, assegurant que les entitats no sols compleixin amb les normes en paper, sinó en la pràctica.

6. Foment de la consciència i la formació:

S'emfatitza la importància de la conscienciació i la formació en seguretat de la informació. Les entitats han d'assegurar-se que el seu personal estigui adequadament format i conscient de les polítiques de seguretat, comprenent el seu paper en la protecció de la informació.

Aquestes modificacions al ENS representen un esforç per adaptar-se als desafiaments actuals i futurs en matèria de seguretat de la informació. Per a empreses com Acrelia, aquestes actualitzacions impliquen no sols adaptar-se a un marc regulador més estricte, sinó també adoptar una postura proactiva en la protecció de dades i la seguretat de la informació, la qual cosa és essencial per a mantenir la confiança dels clients i la integritat del negoci en l'entorn digital actual

 

Acrelia News i la Certificació ENS

Acrelia va implementar amb èxit els requisits del ENS, la qual cosa li ha permès obtenir la certificació de nivell mitjà. Aquesta certificació és una prova de la seva capacitat per a gestionar de manera segura la informació i les dades dels seus clients, complint amb els més alts estàndards de seguretat en la seva plataforma d'email màrqueting i SMS.

Implementació excepcional de mesures de seguretat

Acrelia ha adoptat un enfocament integral i meticulós per a implementar les mesures de seguretat del ENS. Aquesta implementació va més enllà de les exigències bàsiques, abastant aspectes avançats com la criptografia d'alta seguretat, sistemes sofisticats de detecció d'intrusions i protocols estrictes de gestió d'incidents. Cadascuna d'aquestes mesures ha estat acuradament seleccionada i adaptada per a respondre als desafiaments específics de l'email màrqueting, assegurant una protecció òptima de les dades dels clients i els subscriptors de les seves campanyes d'email.

Lideratge en seguretat de dades

En implementar més de 68 mesures de seguretat, Acrelia no només compleix amb les normatives, sinó que també assumeix un paper de lideratge en la indústria. Aquest nivell de compromís amb la seguretat de dades és particularment rellevant en l'email màrqueting, on la confidencialitat i la integritat de la informació són crítiques. En garantir un alt nivell de seguretat, Acrelia ofereix als seus clients la tranquil·litat de saber que les seves dades estan protegides contra les amenaces cibernètiques més avançades.

Beneficis per als clients d'Acrelia

Per als clients de Acrelia, la certificació ENS de nivell mitjà comporta múltiples beneficis. Primer, assegura que les seves dades són gestionades sota els més alts estàndards de seguretat. Això és especialment important per a clients que busquen un proveïdor de serveis d'email màrqueting que pugui oferir garanties sòlides de seguretat. A més, aquesta certificació enforteix la confiança dels clients en Acrelia, la qual cosa és essencial per a mantenir relacions comercials duradores i reeixides.

Compromís continu amb la millora de la seguretat

Acrelia entén que la seguretat de la informació és un procés continu i està compromesa amb la millora constant. Això significa no sols mantenir el compliment actual, sinó també adaptar-se a les noves amenaces i evolucionar amb les tecnologies emergents. L'empresa es compromet a revisar i actualitzar regularment les seves mesures de seguretat per a continuar sent un referent en el sector.

 

Plataforma d'email màrqueting certificada a l'Esquema Nacional de Seguretat

La certificació d'Acrelia en l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) a nivell mitjà, recolzada per la implementació de més de 68 mesures de seguretat, no és només un assoliment significatiu per a l'empresa, sinó una fita en la indústria de l'email màrqueting. Aquest esforç reflecteix un compromís excepcional amb la seguretat de la informació i un model a seguir en la protecció de dades. La distinció d'Acrelia estableix un nou estàndard en la indústria, demostrant que és possible combinar l'eficàcia de l'email màrqueting amb una seguretat de dades de primer nivell.

Aquest assoliment no només beneficia a Acrelia, en augmentar la confiança dels seus clients, sinó que també eleva el llistó per al sector en el seu conjunt, impulsant una major conscienciació i l'adopció de pràctiques de seguretat robustes. La implementació d'aquestes mesures avançades de seguretat és un clar indicatiu que Acrelia no sols es preocupa pel compliment normatiu, sinó que va més enllà, buscant activament protegir i resguardar la informació dels seus clients de les amenaces cibernètiques emergents.

En definitiva, la iniciativa d'Acrelia i el seu lideratge en seguretat de dades no només beneficien als seus usuaris directes, sinó que també contribueixen a crear un entorn digital més segur i de confiança per a tots.


No et perdis res del nostre blog i uneix-te al nostre Telegram https://t.me/acrelianewsArticles relacionats


Encara no has provat Acrelia News?
Si t'ha agradat aquest article, t'agradarà molt més la nostra eina d'email màrqueting: professional, fàcil d'utilitzar i en català.

SOL·LICITAR DEMO