Termes relacionats

QUÈ ÉS ACRELIA NEWS?

Plataforma d'email màrqueting per correu electrònic en català, amb tot el que necessites per dissenyar, enviar i realitzar de forma completa i efectiva el seguiment de les teves campanyes

CREAR COMPTE ARA

Pla de màrqueting

Document estratègic que recull les tàctiques necessàries per complir amb els objectius, desglossades segons el canal que s’utilitzarà, com podria ser el social media màrqueting, el màrqueting a cercadors o l’email màrqueting. Inclou el màrqueting mix, és a dir, les polítiques de producte, preu, distribució i promoció.

Gestiona els teus enviaments d’email i SMS des d’una sola eina, fàcil d’utilitzar i en català. Prova-la ara.

Per què serveix un pla de màrqueting?

Dins d’un pla de negoci s’hi acostuma a trobar un apartat dedicat al màrqueting i que serveix per coordinar totes les estratègies que es duran a terme a través dels canals escollits. Es tenen en compte accions generals que afecten a tota l’empresa i que ajuden a possibles inversors a valorar la seva participació dins l’empresa.

Quan s’incorporen nous productes o serveis, també és possible dissenyar un pla de màrqueting per al seu llançament. En aquest cas, es contemplen objectius centrats en la seva promoció concreta i a un termini de temps més curt.

En general, aquest document es revisa anualment per tal de reassignar els recursos segons els resultats aconseguits. No obstant, és necessari fer un seguiment més freqüent per tal de solucionar les possibles desviacions i incloure les oportunitats de negoci que s’hagin detectat.

El pla de màrqueting serveix perquè tot el departament, sense importar el canal utilitzat, s’organitzi al voltant dels objectius comuns que portaran a l’empresa a aconseguir el seu objectiu, tenint sempre present al client.

Com fer un pla de màrqueting

El primer pas per preparar un pla de màrqueting és el de conèixer l’entorn de l’empresa. Per tal fe fer-ho, és necessari realitzar un anàlisi intern i extern que permeti donar a conèixer tant les debilitats com les fortaleses. Al reflectir-les visualment a una matriu DAFO es comença a veure com enfocar l’estratègia.

El següent pas é el de concretar els objectius de màrqueting que aniran en relació als de vendes i de negoci. També és aquí on s’inclou la investigació sobre el públic objectiu al qual es dirigiran les diferents accions per donar a conèixer el seu perfil i hàbits de compra.

El pla d’acció ha de tenir en compte totes les tàctiques de màrqueting possibles, com l’enviament d’SMS, campanyes d’email, anuncis a xarxes socials, posicionament a cercadors, growth hacking... en cada cas, és necessari detallar els recursos que es preveu destinar per tal de poder extreure un pressupost general de la inversió prevista en màrqueting.

Per últim, també en aquest document s’hi concreten els resultats que s’esperen aconseguir i les mesures que es realitzaran, així com quan es revisaran els avenços per tal de corregir o introduir noves tàctiques al pla de màrqueting.